СПЕЧЕЛИХМЕ ПРОЕКТ!!!
„Демократични ценности и езиково многообразие”

Училище „Рьорих” е партньор по проект „Учене през целия живот” – КОМЕНСКИ заедно с училища от Испания, Полша, Италия, Турция и Румъния! Разстоянието няма да е бариера за ефективна и незабавна комуникация с деца и учители от Европа. Обменният проект ще ни предостави директна възможност за упражняване на различни езици, ще обогати работата на ученици и учители чрез културни, професионални и образователни връзки с училища от Европа. Ще си създадем нови приятелства! Проектът ще ни предостави възможност да открием и изпробваме нови модели на успеха, да общуваме на езика на технологиите в среда на културно многообразие.

Поздравления за Мис Васи, инициатор на нашето участие!

Още информация за проектите по програма Коменски:

http://www.comeniusmaps.eu/bg/pub/programme.htm

http://hrdc.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0105&n=1&g