Свидетелства, дипломи, сертификати


ЧСОУ „Рьорих” издава следните документи, описани в Наредба №4/16.04.2003 г. за документите в системата на Народната просвета, гл. ІІ, чл.4, ал.39, 42, 45, 53: удостоверение за завършен клас, свидетелство за основно образование, удостоверение за завършен гимназиален етап, диплома за средно образование.