Календар

<<  РЇРЅСѓР°СЂРё 2020  >>
 РџРѕ  Р’С‚  РЎСЂ  Р§Рµ  РџРµ  РЎСЉ  РќРµ 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Анкети

Търсене

Брой прегледи на съдържанието : 1775947

 

През март 2009 г. възстанови своята работа с нов ентусиазъм ученическия съвет към училище „Рьорих”. От неговия статут ще разберете защо учениците и учителите намират съществуването му за изключително ценно и необходимо.

Статут на Ученически съвет

в ЧСОУ “Рьорих”

І. Общи положения:

1. Ученическият съвет е орган на ученическото самоуправление, който дава възможност на учениците да участват активно в процеса на взимане на решения, касаещи училищния живот и ученическата общност.

2. Създаването на ученическия съвет е отговор на потребностите от активизиране и демократизиране на взаимоотношенията в училище.

3. Основни принципи на действие: демократичност, толерантност, инициативност и отговорност.

ІІ. Цели на ученическия съвет:

1. Да обединява и представлява учениците от училището.

2. Да дава гласност на проблемите на учениците.

3. Да защитава правата и интересите на учениците.

4. Да стимулира ангажираността в общоучилищния живот.

5. Да съдейства за изграждането на активна позиция към явления и процеси в общността.

6. Да участва активно в дейности, насочени към личностно развитие на учениците и поемане на отговорност.

ІІІ. Членство

Всеки клас излъчва един/двама представители на базата на следните критерии:

1. авторитет пред учениците и учителите;

2. способност и готовност да разбереш и защитиш интересите на съучениците си пред административното ръководство/учителите/ученическата общност;

3. умение да изразиш и защитиш общото мнение, дори и то да е в противоречие с твоето лично;

4. готовност да поемеш отговорност;

5. умение да установиш и поддържаш контакти с ученици и учители; 

6. съпричастие към училищния живот.

Никой ученик не може да бъде задължен да участва в ученическото представителство. Упражняването на правата и изпълненнието на задълженията, специфични за един ученически представител, е въпрос на личен избор и отговорност.

Избирането на представителите става по време на часа на класа, с провеждане на открито или тайно гласуване, в зависимост от желанието на учениците. За избран се счита този ученик, който е получил най-много гласове.


Представителите на класовете се избират за срок от една учебна година. В случай че сред учениците от един клас преобладава мнението, че техният представител не защитава интересите на класа, може да се произведе нов избор.

ІV. Дейности:

Представителите на Ученическия съвет:

1. Повдигат и участват в разрешаването на възникнали проблеми, свързани с организацията и протичането на учебния процес или на извънкласните дейности.

2. Изразяват и защитават интересите на учениците пред училищното ръководство и Педагогическия съвет.

3. Участват в организацията  и провеждането на дейности на класовете и общоучилищни изяви.

4. Участват при изработването на:

4.1. годишния план за часа на класа;

4.2. раздел ”Гражданско образование” в  плана на училището.

4.3. правилника за вътрешния ред (разделите ”Права и задължения на учениците” и “Взаимоотношения учители-ученици”.

5. Вземат отношение при предложения за похвали и наказания на ученици.

6. Правят предложения пред училищното ръководство за разглеждане на Педагогически съвет на проблеми, касаещи училищната общност.

7. Вземат отношение при разрешаване на конфликти по процедура и ред, определен от Училищния ученически съвет.

8. Участват при изграждане на информационни органи в училище (вестник, радио и др.)

9. Включват се в обучения, свързани с личностно развитие и формиране на организаторски умения.

10. Проучват интересите на учениците и съдействат за организиране на дейности за удовлетворяването им.

11. Инициират и участват в работа по проекти, самостоятелно или съвместно с учители, училищно ръководство, родители.

12. Търсят сътрудничеството на родители, общественост, неправителствени организации.


V. Права и задължения:

1. Ученическите представители имат следните права:

1.1. Да бъдат посредници при разрешаването на конфликти между съучениците си, ученици и учители.

1.2. Да вземат отношение по правилника за вътрешния ред.

1.3. Да изразяват позиция по всички въпроси, отнасящи се до училищния живот.

1.4. Да защитават интересите на съучениците си пред ръководството и Педагогическия съвет.

1.5. Да представят становища на Ученическия съвет пред ръководството и  Педагогическия съвет.

2. Ученическите представители са длъжни да изпълняват следните задължения:

2.1. Да не проявяват пристрастие при вземане на решения, касаещи училищния живот.

2.2. Да представят обективно и аргументирано становището на своите ученици по даден въпрос, дори и когато то е в противоречие с тяхното.

2.4. Да предават точно и навреме актуална информация за училищния живот, както от учениците към учителите, така и от учителите към учениците.

2.5. Да търсят среща с учителите и  с ръководството на училището винаги, когато възникне важен за учениците проблем.

2.6. Да се събират поне веднъж в месеца, за да обсъдят актуални теми и проблеми в училището и разработят позиция и план за действие по тях.


VI. Ученическия съвет взаимодейства активно с:

1. класните ръководители и учители;

2. училищното ръководство и Педагогическия съвет;

3. родителската общност и Училищното настоятелство;

4. ученическите съвети на други училища;

5. извънучилищни институции, организации и фирми;

6. неправителствени организации, сдружения.

VІI. Финансиране:

Финансово дейността на ученическите съвети се подпомага от училищното настоятелство, спонсори, благотворителни дейности и други инициативи на учениците и училището.