Учебен дизайн

Уникален учебен дизайн

Училище “Рьорих” е смел опит да се излезе от един модел на учене, в чийто пашкул българското образование съществува години наред. Лека-полека обаче, пашкулът отеснява и отвътре напира енергията на нов тип живеене. И точно това отличава “Рьорих” – новата култура на живеене и взаимоотношенията между всички участници в порастването – деца, учители и родители.
Организационен модел

 

ЧСУ „Рьорих” съчетава 3 формата на обучение в гъвкави комбинации:

 • присъствено обучение в клас в 3 или 4 дни от седмицата;
 • учене на открито в 1 или 2 дни от седмицата за различните степени;
 • обучение в електронна среда в 1 ден от седмицата за учениците от 6 до 12 клас.

Иновации

Да иновираш, значи да си буден и активно творящ. ЧСУ „Рьорих” е иновативно училище от самото си създаване и е признато за такова с Постановление 391/17.7.2017 на МС на РБългария.

Регистрирани иновации към момента:

Класическа сугестопедия в начална училищна степен 2017/През 2021г. завършва 4-годишен период на апробация, пълноценна част от училищната практика/;

Учене извън класната стая 2017 /завършен 3-годишен период на апробация, пълноценна част от училищната практика/;

Петте елемента 2019 /текуща апробация/ – въвежда модел на интегриране между нов учебен план, програма за гражданско и личностно развитие, учене извън класната стая, глобализирано съдържание и широкообхватно оценяване.

Гъвкави форми на обучение 2020 /задействана от октомври 2020/ – предвижда седмично разписание с комбинация на модели на обучение – присъствено в училище, на открито и до 20% от учебните занятия от разстояние в електронна среда.

 

Форми на обучение

Богата палитра от форми на обучение в зависимост от потребностите на ученика, ценностите и възможностите на семейството: дневна, самостоятелна, индивидуална, комбинирана и др.

Глобализирано съдържание

Глобализираното учебно съдържание откликва на богатите информационни потоци на модерното време и помага на учителя да представи голямата картина без да загуби от поглед значимите детайли. Организирането на учебния материал в глобални теми е и знак за уважение към огромния потенциал на ученика и неговите възможности да овладее многократно увеличен материал, с лекота да гради връзки и смело да прилага наученото.

Интегрален подход

Интегралното образование е концепция, която разглежда света като цялостна система, а учебния процес като единен процес на наблюдение и изследване, а не фрагментиран цикъл на запаметяване. Вникването, изграждането на връзки в знанието, творческото интепретиране и развитието на личността са едновременно ключови предпоставки и ключови резултати на интегралния подход в образованието.

Дигитални инструменти

Синхронното обучение в електронна среда, както и асинхронните учебни задачи и проекти, са вече естествен елемент от ученето на учениците ни от 6 до 12 клас и градят облика ни на Дигитално училище с душа.

Учене на открито

Ученето на открито е смел наш проект за изнасяне на ефективен учебен процес в планината, сред природата или в други подходящи пространства извън класната стая. Не си представяйте пикник с анимация. Мислете по-скоро за изследователска работа, екипност, математика на естествените форми и реалните житейски предизвикателства, рисуване от натура, литературни анализи в група или уединено творческо писане, издръжливост и култура на поведение и взаимопомощ в планината.

Методи и педагогически компоненти

ЧСУ „Рьорих” от своята първа учебна година – 1998, работи по уникален учебен план, съчетаващ държавните образователни изисквания с ранно чуждоезиково обучение и иновативно изучаване на точните, природните и обществени науки. Поставяме акцент  върху музика, изящни и приложни изкуства, върху личностното развитие и гражданското образование. 

Не делим предметите на важни и маловажни, стремим се да не делим и знанието на предмети, а да го разглеждаме като цялост, която ни увлича чрез своите вътрешни връзки, логика, функционалност и красота. Залагаме повече на въпросите, отколкото на верните отговори, развиваме сътрудничеството повече, отколкото конкуренцията.

Широка хуманитарна основа

Между предметите, които се изучават в училище, съществуват интересни и логични връзки,  те са аспект на единното знание. Всеки от изучаваните в училище предмети допринася за изграждането на цялост от знания, умения и качества на личността. Изобразителното изкуство не може без математика; историята е не просто сбор от събития и факти, а пъстролика културна палитра; спортът е не само конкуренция, а естетика на движението и здраве. Търсим и изследваме плодотворните връзки между науките и изкуствата и така градим заинтересоваността и мотивацията на учениците.

Развитие на различни интелигентности

Всеки учи по различен начин. Наша задача в училище е да опознаем стила си на учене, силните си страни и интелигентности и да ги включим най-ефективно в пътя към личния успех и удовлетворение. Красотата на ученето заедно в училищна среда идва и от това, че се срещаме с толкова много различни хора, които ни подсказват как да развиваме себе си. Учим от всеки, от всичко и навсякъде. Ученето в модерния свят се случва не само в класната стая – то излиза навън и черпи ресурси от реалния живот.  

Класическата сугестопедия - ключ към потенциала на ученика, учителя и общността

 

Законите на Сугестопедията са в пълен синхрон с нашите възгледи за образовавние:

Първи Закон: Любов

Нищо хубаво на този свят не е постигнато без любов. Любовта създава спокойствие, доверие и допринася за престижа на учителя в очите на учещите се и така отваря пътищата към разкриване на психичните резерви на личността. В сугестопедията любовта на учителя към учещите може най- добре да се илюстрира чрез образа на родител, който учи детето си да кара велосипед, без то да може да каже в кой момент родителят му го поддържа или не. Любовта, заедно с останалите закони, създава необходимата радостна, искрена и високо мотивираща концентративна релаксация. 

Втори Закон: Свобода 

Когато има Любов, има и Свобода. Свободата дава възможност на учителя да упражни своята лична преценка и да взима решения. Свободата дава възможност на учещия се да се вслуша във вътрешния си глас и да избере своя собствен път към резервите на психиката в различните моменти на процеса на обучение. 

Трети Закон: Убедеността на преподавателя, че нещо необикновено се случва
Състоянието на увереност, че нещо необикновено, различно от обществената сугестивна норма непременно се случва, води до състояние на вдъхновение у учителя. Тази нагласа е спонтанно създадена от състоянието на преподавателя и учещите се щастливо резонират, най-често несъзнателно. Майсторството на учителя е в улесняването на този комуникативен процес на резонанс. 

Четвърти закон: Многократно увеличен учебен материал

При сугестопедията учебният материал, който се представя на учещите се за единица време трябва да бъде най-малко 2 до 3 пъти (пъти, не проценти) по-голям от обема материал, представен според съществуващата норма от други методи. Ако традиционната норма се промени с времето, след няколко години или поколения, сугестопедичният курс също ще трябва да се промени заради постоянния стимул на еволюцията. 

Пети закон: Цяло-Част, Част-Цяло; Частта чрез Цялото

Когато се преподава, не бива да има разделение между елемента и цялото. Елементите не бива да се преподават и изучават изолирано. Всяко цяло е част от по-голямо цяло и така до безкрай. От друга страна, тази концепция се основава на някои изследвания върху функционирането на мозъка, според които частите на мозъка съдържат информация за целия мозък. Ето защо, при ученето, елементите трябва да се учат заедно с цялото. Глобалното дава допълнителни нюанси на елемента. Атомът отразява законите на Вселената и Вселената е в атома. 

Шести закон: Златната пропорция

Златната пропорция разкрива закона за хармония във Вселената. Хармонията създава хармония и преодолява психичния хаос, често провокиран от традиционната педагогика. Хармонията е основен фактор в преподаването и усвояването. Връзките между частите и цялото са в златна пропорция в сугестопедичния процес на общуване. Способността за учене се подобрява, когато учебният процес умело открива правилния баланс между ритми, интонации, емоционални стимули и т.н. 

Седми закон: Приложение на Класическото Изкуство и Естетиката

Класическото изкуство и естетиката се използват в сугестопедията като особено ефективни медиатори. Те създават условия за спонтанно повишена възприемчивост и стимулират способността за разкриване на психичните резерви в приятна атмосфера. Те помагат да се достигне до вдъхновение и да се отклони вниманието от „болното място”, където има страх, свързан с ученето. Класическото изкуство се въвежда чрез специално подбрани произведения на класическата музика, песни и арии, литературни произведения, репродукции на шедьоври на изобразителното изкуство и т.н.

Езикова компетентност

Модерният човек изучава и използва не само родния си език, а и един или повече чужди езици. Това разширява и обогатява не само езиковата култура, гради широк мироглед и ти позволява да общуваш с лекота със света и неговите постижения.

Учениците ни имат възможност да сертифицират постигнатата езикова компетентност чрез различни международно признати езикови тестове в зависимост от възрастта, потребноститите и целите си.

STEM /Science, Technology, Engineering and Maths/ в училище

Предизвикателната зона, скрита зад това съкращение, все повече ни привлича. Интересът към науките, изследването и експериментирането са важна част от училищния живот и от бъдещето на училището. Ученето извън класната стая много ни помага в тази посока, защото ни отвежда в пространството на университети, лаборатории и изследователски центрове, които иначе не са на разположение на учениците. Специалистите там ни подкрепят безусловно и с радост предават научните си страсти на децата.

Учениците ни с растящ ентусиазъм се явяват на математически и научни състезания и олимпиади.

Изкуствата като учител

„Креативността е толкова важна, колкото грамотността.” Сър Кен Робинсън

 

Заниманията с изкуства не са просто част от учебната програма в училище, а насъщно важна възможност за всяко дете да развие усет към красивото, да изразява себе си със свобода и отговорност, да се труди и да твори. Изкуствата развиват съзнанието, ума и уменията. Учениците ни се изявават както в училище, така и на престижни конкурси.

В училище се изучават:

 • Изящни изкуства
 • Приложни изкуства
 • Музика
 • Индивидуален музикален инструмент
 • Вокално изкуство
 • Театър
 • Танци
 • + галерия

Виж галерия с творчески изяви на наши ученици

Спорт и двигателна култура

Спортът в училище „Рьорих“ се радва на голяма обич и внимание. В часовете по физическо възпитание и спорт работим върху физическата кондиция, техническата, тактическата и психологическата подготовка.

Все повече се вижда как се увеличава бездната между масовия спорт за здраве и високото спортно майсторство на (свръх)човешките възможности. Това се отразява на спортната култура на човечеството. Затова в училище „Рьорих” организираме часовете и съобразяваме натоварванията спрямо възможностите на всяко дете. Така не спираме бързите и активни играчи да се развиват и напредват. В същото време не допускаме по-бавните да се отказват, като им давам шанс да участват и да се изразяват чрез движение.

В училище „Рьорих“ даваме възможност на децата да се докоснат до възможно най-много спортове (лека атлетика, футбол, баскетбол, волейбол, плуване, ски, тенис, автомобилизъм, каяк, туризъм, алпинизъм, фехтовка, таекуондо и т.н.). Така всеки може да намери подходящото за него действие, с което да се грижи за физическата си форма. Спортът изгражда емоционална зрялост, упоритост, толерантност, взаимопомощ и себеотдаденост. Пътуваме организирано като отбор до всяко спортно съоръжение. То от своя страна ни предоставя най-добрите условия да се потопим в съответния спорт.

Създадохме допълнителни спортни модули, в които децата се включват по техен избор. Участват в смесени възрасти, водени от техните страсти. Това вече е насоченост, която развива по-тънко спецификата на дадената спортна дисциплина, създава за децата и възможност да се включат в спортни клубове, където да доразгърнат потенциала си.

За децата със специални образователни потребности е разработена различна програма, отговаряща на тяхната специфика. Тя включва тренировки по плуване, йога, туризъм, ритмична гимнастика.

Структура на програмата по физическо възпитание и спорт

Програмата по спорт и двигателна култура в училище „Рьорих“ се осъществява чрез:

 • Учебни занятия по физическа култура и спорт
 • Модулни занимания по избор в разнообразни спортни дисциплини и двигателни дейности /например: фехтовка, плуване, йога, каяк, катерене, спортни танци/
 • Училищни лагери
 • Участия в спортни състезания и турнири
 • Споделени спортни занятия с ученици от други училища

« на 2 »

Дигитално училище с душа

В ЧСУ „Рьорих” високата дигитална компетентност на учители и ученици се използва не за да ни отдалечи един от друг, а да ни помогне още по-ярко да осъзнаем човешката си същност и да развиваме максимално човешкия си потенциал и взаимоотношения. Този баланс е ключов за оцеляването на планетата и нас като хора.

Пътешестващо училище - училищни лагери и пътешествия

„Да пътуваш означава да живееш!“ – Ханс Кристиан Андерсен

Училищните лагери са задължителна и неотменна част от учебното време и учебния процес в Училище „Рьорих“, чрез която се реализира цялостно учебната програма. В рамките на учебната година има три регламентирани училищни лагери:

 • Есенен опознавателен лагер – 3 дни
 • Зимен планински лагер – 5 дни
 • Пролетен приключенски и художествен лагер – 5 дни.

Освен тях в училищния календар се включват множество екскурзии, излети, палатков лагер и други форми на пътешествие и откривателство.

„Една дестинация не е конкретно място, а нова гледна точка.“ – Хенри Милър