Текуща поща №11

 

Текуща поща №11

 

Уважаеми родители,

С изключителна радост и гордост споделяме, че след упорита работа на екипа, е готов обновеният сайт на Училище „Рьорих“. Това е първата текуща поща /и единадесета поред от началото на учебната година/, която публикуваме в интернет страницата на ЧСУ „Рьорих“ https://roerich-school.org/ в секция Училищен бюлетин. Напомняме, че достъпът до нея се осъществява чрез въвеждането на парола: TogetherWeThrive22-23

Ще се радваме ако споделяте и популяризирате заедно с нас новия ни уебсайт. Не случайно избрахме датата 1 ноември – Денят на Народните будители, за да го представим официално, защото смятаме, че той ще бъде пространство, утвърждаващо ценности, които разпознаваме в делото на онези личности, които определяме като народни будители.

 

Ето и актуална информация за учебни проекти:

 

 • Проектно-базирано учене

 

Проектно-базираното учене е образователна концепция, част от образователния модел на Училище „Рьорих“. Като педагогически екип вярваме в неговите предимства и го прилагаме в работата си с децата.

Проектно-базираното учене естествено и органично е вплетено в образователния процес, който осъществяваме чрез:

 • търсене и създаване на смисъл в процеса на свързване на нови знания с налични знания;
 • активния характер на ученето – знанията се усвояват активно от учещия, а не се възприемат пасивно отвън;
 • усъвършенстването на познанията чрез структурирано изследване;
 • социалния характер на ученето – учениците разбират света, в който живеят, чрез общуване и сътрудничество, чрез редуване на моменти, в които учениците работят самостоятелно, с такива, в които работят с партньори, или в рамките на по-големи групи; 
 • взаимообвързаността между езика и мисленето;
 • значимостта на рефлексивната активност на учащия;

 

 • мултидисциплинарен подход, който насърчава учениците да използват технологиите, за да решават реални проблеми вкъщи, в училище или в общностите, в които живеят;
 • развиване на умения за критично мислене, решаване на проблеми, аргументиране, анализ, интерпретиране, концептуален синтез; 
 • изследователски практики, задаване на въпроси;
 • обучение, отчитащо спецификата на конкретното населено място.

 

Конкретна информация и стъпки за осъществяване на проектно–базирано учене през настоящата учебна година можете да проследите на този линк:   

Проектно-базирано учене

Таблицата е в работен вариант и ще бъде допълвана в процеса на учебната година.

 

 • Програма за обща и допълнителна подкрепа „Близък човек“

В системата на предучилищното и училищното образование на децата и учениците се предоставя обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, която осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развитие на способностите и уменията им. Подкрепата за личностно развитие се прилага в съответствие с индивидуалните образователни потребности на всяко дете и на всеки ученик.

 

В Училище „Рьорих“ програмата „Близък човек“ е създадена с внимание и грижа, фокусирани върху индивидуалните потребности на всяко дете в училище „Ръорих“. Тя е базирана на четири направления, оказвайки подкрепа и превенция при:

– обучителни затруднения;

– изявени дарби;

– поведенчески предизвикателства;

– своевременно разрешаване на конфликти и кризисни ситуации.

Общата и личностната подкрепа в изброените по-горе направления се осъществява чрез различни формати:

 • Индивидуални срещи 


 • Менторска програма „Близък човек“ – всеки ученик има възможност да избере свой Близък човек (ментор) сред изразилите съгласие, членове на педагогическия екип. Цел е през осъществяването на доверителна връзка да се развият качествата на ученика с помощта на учителя и неговата уникална лична практика в ролята на негов ментор при пълно зачитане на ценностите на училищната общност. На последната общностна среща в четвъртък сутрин – 27.10. децата, които желаят, направиха своя избор на Близък човек.


 • Допълнителни индивидуални часове по учебни предмети за деца с обучителни затруднения. Класните ръководители и мис Яна, която е координатор на програмата „Близък човек“, ще се свържат със семействата, чиито деца са включени в плана за допълнителна подкрепа. 


 • Групови занимания
 • Учениците се разделят според възрастта им в начален, прогимназиален и гимназиален етап. Темите са насочени към личностното развитие и създаването на чувствителност към разнообразните процеси и явления в обществото и се обсъждат дискусионно и през ролеви игри. През месец ноември предстоят първите общи срещи като темата, която ще бъде разглеждана е „Измеренията на свободата“.


 • Национална инспекция

Училище „Рьорих“ е включено сред училищата, които ще бъдат обект на инспектиране от Националния инспекторат по образование през тази учебна година. Изборът на училища всяка година се осъществява на ротационен принцип по географски области. 

Инспектирането е процес на изготвяне на цялостна експертна оценка на качеството на предоставяната от детската градина или училището образователна услуга в определен момент от дейността по критерии и индикатори, групирани в области. 

Датите, определени за инспектиране на нашето училище, са 16 и 17 ноември.

Една от темите, които ще обсъдим на предстоящата родителска среща на 8 ноември ще бъдат параметрите на инспекцията.  

Напомняме, че родителската среща е присъствена за всички класове и е с начало 17.30 ч. 

Родителската среща, както и всички предстоящи училищни събития и проекти можете да видите в училищния календар за месец ноември на този линк: Училищен календар

 • Анкета към родители

Напомняме, че в Текуща поща №10 ви изпратихме анкета за степента на удовлетвореност от организацията и осъществяването на учебен процес в ЧСУ „Рьорих“. Насърчаваме тези от вас, които не са я попълнили, да споделят своето мнение чрез нея: Анкета родители

 • Иновативен проект „Учене извън класната стая“

На линка по-долу можете да се потопите в атмосферата на учебната екскурзия до Музея на минното дело в гр. Перник и Рилския манастир: Екскурзия Рилски манастир и Музей на минното дело

 

* * *

Един народ, който дължи своето Възраждане и своята свобода на училищата и даскалите, такъв народ трябва винаги да цени високо просветата, защото няма истинска свобода без просвета.“

 

В навечерието на Деня на Народните будители, си припомняме думите, принадлежащи на проф. Иван Шишманов /1862-1928/ – един от будителите на Следосвобожденска България. Изключителна личност, изпреварваща своето време, със забележителен принос в развитието на българската хуманитаристика и култура.

 

Екипът на Училище „Рьорих“