Учене извън класната стая

Целта на иновацията „Учене извън класната стая” е училището да използва разнообразие от места и учебни ситуации, различни от обичайната класна стая. Това позволява смислен трансфер между наученото в класната стая и преживяното извън нея. Целим да съдействаме на учениците да открият връзките между теория и практика, наука и преживяване, себеусещане и учене. Учителите и училищната общност ще обогатят контактите си в полза на ученето чрез партньорства с различни хора, институции и общности. Училището няма да се идентифицира само с физическото пространство на училищната сграда, хората и случващото се единствено в нея, а ще е вибриращо учебно средище, будно и свързано със света.

Ученето извън класната стая е мотивирано от стремежа ни да се развият мотивацията, постиженията и удоволствието от ученето чрез организиране на обучението по такъв начин, че директното преживяване да добие по-голяма значимост и роля. Акцентът в образованието да е не само „Какво учим”, а и „Как и къде учим”. В модерния свят ученето е много повече от придобиване на знания. Увеличаването на възможностите за аналитично мислене, развитие на уменията за общуване и свързване със света, постигане на разбирателство, на уменията за поставяне и постигане на цели, за изследване и творчество могат значително да повишат и да осмислят по различен начин процеса на учене. Един от пътищата за постигане на тези цели е ученето извън класната стая. То осигурява нова парадигма за учене, която оползотворява естествените поводи и възможности за учене, които ни заобикалят. То не е самоцел, а средство за развитие на капацитета за учене. Иновацията позволява на учениците да конструират сами своето учене и по този начин увеличава тяхната мотивация и отговорност към процеса. Ученето извън класната стая създава контекст за учене с неограничен обхват – както в полето на предметните области в училище, така и далеч отвъд него, развива както учебни, аналитични, мисловни умения, така и междуличностни, комуникативни, житейски умения.

Учене извън класната стая е учене, което се случва в среда, различна от обичайната класна стая. То  разширява „територията” на учебния процес, пренася го най-често извън училищната сграда при стриктно осигуряване на сигурността и безопасността. Ученето се случва в групи от деца на еднаква възраст или при смесване на възрасти. Ученето извън класната стая включва неограничен набор от дейности, в които децата пряко участват, а не просто четат, размишляват и описват. Някои примери:

 • Конструиране и построяване на навес за учене на открито
 • Химически експерименти в университетска лаборатория
 • Водене на радиопредаване в реална радиостанция
 • Участие в земеделска работа в реална ферма
 • Създаване на компютърна игра
 • Довършване на селска чешма
 • Организиране на занимания по фолклорни танци в дом за възрастни хора
 • Работа в грънчарска работилница
 • Работа в библиотеката на Парламента

Ученето извън класната стая се случва по различно време – по време на обичайния учебен ден, преди или след училище, през уикендите и по време на ваканции и празници при зачитане на личното време и свободата на избор.

Територията на училището – /общи пространства и прилежащ двор/ – тези пространства могат да осигурят ресурс „на една ръка разстояние”, който да динамизира учебния процес и да създаде позитивни предизвикателства, мотивация за творчески решения и задълбочаване на интересите на учениците.

Места в близост до училището, които осигуряват възможности за:

 • изследване и учене в природна среда /Природен парк Витоша, Ботаническата градина/
 • работилници и занятия в културно-исторически паметници и забележителности /Боянска църква, Драгалевски манастир, НИМ и др/
 • развиването на сътрудничество с местната общност /читалище, местни празници и фестивали/

Места в рамките на града или в близост – /музеи, театри, културни институции, университети, паркове, спортни бази, бизнес-локации, архитектурни образци и др./ – които създават жив контакт с темите от учебното съдържание, стимулират въображението и повишават мотивацията.

Места за няколкодневен престой извън София – /селищата на училищата-партньори по проекта и природни, културно-исторически забележителности, инженерни, технологични и други постижения/ – предоставят уникални възможности за придобиване на знания, развитие на ключови житейски умения, изграждане на самостоятелност.

Иновацията осигурява:

 • Вдъхновявящи образователни дейности, отворени към индивидуалните потребности на учениците
 • Опитност от „първа ръка” с изучаваната материя и света, практическо обучение, адекватно на интересите на учениците
 • Преживявания, които свързват учене и емоция, създават трайност и приложимост на знанията, развиват системното мислене, креативността, задълбочават ученето по отделните предмети и междупредметните връзки.
 • Развитие на компетентностите и мотивацията на учителите, обогатяване и сплотяване на училищната общност

Част от иновацията е изграждането на ефективни партньорства с 3 училища от малки населени места.

В самия план за осъществяване на иновацията вече е заложен силен модел за мултиплициране на училищния опит и добрите практики чрез създаването и разгръщането във времето на проекта на партньорство с 3 училища от малки населени места в България. Инициативите, посочени в плана за реализацията на иновацията, общуването между учениците, учителите и местните общности са предпоставка за мултиплициране на ефекта от проекта на надучилищно ниво.